EurovisionworldEurovisionworld
MENU
 

Benidorm Fest 2023:
Agoney - "Quiero arder"

4.5 stars ★ 3137 ratings

Videos

Benidorm Fest 2023 - Final
Benidorm Fest 2023 - Semi-final 1
Lyrics video
Audio

Results

Lyrics: Quiero arder

Spanish
 

Quiero arder

Atado a tu juego
Yo disparo primero
Alimento mi ego
Sin error, con acierto

Si me miras y no quieres ver lo que tu me obligaste a crear
Siento si yo al provocar
Te hago volver a rezar

Atado a tu juego
Queda lejos el cielo
Un capricho sincero
Esta prohibido, lo quiero

Lamento la falta de luz pero ya no me obligo a brillar
Secretos desiertos de aquello que soy
Silencio en la noche que me hace gritar

Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que aún no me has dejado ser
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que en el infierno quiero arder

Atado a mi juego
Ahora soy lo que quiero
Sigo aquí prisionero
Pero ya no te ruego

Atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad
Juntos en este lugar
Toca volver a posar

Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que aún no me has dejado ser
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que en el infierno quiero arder

Atado al juego siempre disparo primero
La luz me ayuda a ver que sigo en el infierno
Y yo ѕolo quiero аrder

I want to burn

Tied to your game
I shoot first
I feed my ego
Without failure, with success

If you look at me and you don't want to see what you forced me to create
I'm sorry if I provoke you
I make you pray again

Tied to your game
Far from paradise
A sincere whim
It's forbidden, I want it

I'm sorry for the lack of light but I don't force myself to shine anymore
Deserted secrets of what I am
Silence in the night that makes me scream

Now that the dawn is back
The light helps me see
That you still haven't let me be
Now that the dawn is back
The light helps me see
That in hell I want to burn

Tied to my game
Now I am what I want
I'm still here prisoner
But I don't beg you anymore

Caught in the night I see your face in the darkness
Together in this place
It's time to pose again

Now that the dawn is back
The light helps me see
That you still haven't let me be
Now that the dawn is back
The light helps me see
That in hell I want to burn

Tied to the game I always shoot first
The light helps me see that I'm still in hell
And I juѕt wаnt to burn

Vull cremar

Lligat al teu joc
Jo disparo primer
Alimento el meu ego
Sense error, amb encert

Si em mires i no vols veure allò que tu em vas obligar a crear
Sento si jo al provocar
Et faig tornar a resar

Lligat al teu joc
Para lluny el cel
Un capritx sincer
Està prohibit, ho vull

Lamento la falta de llum però ja no m'obligo a brillar
Secrets deserts d'allò que sóc
Silenci a la nit que em fa cridar

Ara que ha tornat a clarejar
La llum m'ajuda a veure
Que encara no m'has deixat ser
Ara que ha tornat a clarejar
La llum m'ajuda a veure
Que a l'infern vull cremar

Lligat al meu joc
Ara sóc el que vull
Segueixo aquí presoner
Però ja no et prego

Atrapat a la nit et veig la cara en la foscor
Junts en aquest lloc
És moment de tornar a posar

Ara que ha tornat a clarejar
La llum m'ajuda a veure
Que encara no m'has deixat ser
Ara que ha tornat a clarejar
La llum m'ajuda a veure
Que a l'infern vull cremar

Lligat al joc sempre disparo primer
La llum m'ajuda a veure que segueixo a l'infern
I jo noméѕ vull cremаr

Je veux brûler

Lié à votre jeu
Je tire d'abord
Je nourris mon ego
Pas d'erreur, juste sur la cible

Si tu me regardes et que tu ne veux pas voir ce que tu m'as forcé à créer
Je suis désolé si je vous provoque
Je te fais prier à nouveau

Lié à votre jeu
Le paradis est loin
Une lubie sincère
C'est interdit, je le veux

Je regrette le manque de lumière mais je ne me force plus à briller
Les secrets abandonnés de ce que je suis
Le silence dans la nuit qui me fait hurler

Maintenant que l'aube est revenue
La lumière m'aide à voir
Que tu ne m'as pas encore laissé être
Maintenant que l'aube est revenue
La lumière m'aide à voir
Que dans l'enfer je veux brûler

Lié à mon jeu
Maintenant je suis ce que je veux
Je suis toujours prisonnier ici
Mais je ne te supplie plus

Piégé dans la nuit, je vois ton visage dans l'obscurité
Ensemble dans ce lieu
Il est temps de poser à nouveau

Maintenant que l'aube est revenue
La lumière m'aide à voir
Que tu ne m'as pas encore laissé être
Maintenant que l'aube est revenue
La lumière m'aide à voir
Que dans l'enfer je veux brûler

En rapport avec le jeu, je tire toujours en premier
La lumière m'аide à voir que je suis toujours en enfer
Et je veux juѕte brûler

Quero arder

Atado ao teu xogo
Eu disparo primeiro
Alimento o meu ego
Sen erro, con certeza

Se ollas para min e non queres ver o que ti me obligaches a crear
Sintoo se eu ao provocar
Fágote voltar a pregar

Atado ao teu xogo
Lonxe do ceo
Un capricho sinceiro
Está proibido, quéroo

Mágoa pola falta de luz, pero xa non me obrigo a brillar
Segredos desertos daquel quen son
Silencio na noite que faime berrar

Agora que voltou amencer
A luz axúdame a ver
Que ainda non me deixaches ser
Agora que voltou amencer
A luz axúdame a ver
Que no inferno quero arder

Atado ao meu xogo
Agora son o que quero
Sigo aqui prisioneiro
Mas xa non che imploro

Preso na noite vexo a tua cara na escuridade
Xuntos neste lugar
É hora de voltar a posar

Agora que voltou amencer
A luz axúdame a ver
Que ainda non me deixaches ser
Agora que voltou amencer
A luz axúdame a ver
Que no inferno quero arder

Atado ao xogo, sempre disparo primeiro
A luz axúdame a ver que sigo no inferno
E eu ѕó quero аrder

Voglio bruciare

Legato al tuo gioco
Sparo per primo
Nutro il mio ego
Senza fallimento, con successo

Se mi guardi e non vuoi vedere cosa mi hai costretto a creare
Scusa se ti provoco
Ti faccio pregare ancora

Legato al tuo gioco
Lontano dal paradiso
Un capriccio sincero
È proibito, lo voglio

Mi dispiace per la mancanza di luce ma non mi costringo più a brillare
Segreti abbandonati di ciò che sono
Silenzio nella notte che mi fa urlare

Ora che l'alba è tornata
La luce mi aiuta a vedere
Che ancora non mi hai lasciato essere
Ora che l'alba è tornata
La luce mi aiuta a vedere
Che all'inferno voglio bruciare

Legato al mio gioco
Ora sono quello che voglio
Sono ancora qui prigioniero
Ma non ti supplico più

Catturato nella notte vedo il tuo volto nell'oscurità
Insieme in questo posto
È ora di posare di nuovo

Ora che l'alba è tornata
La luce mi aiuta a vedere
Che ancora non mi hai lasciato essere
Ora che l'alba è tornata
La luce mi aiuta a vedere
Che all'inferno voglio bruciare

Legato al gioco, sparo sempre per primo
La luce mi aiuta a vedere che sono ancora all'inferno
E voglio ѕolo bruciаre

Quero arder

Atado ao teu jogo
Eu disparo primeiro
Alimento meu ego
Sem arro, com acerto

Se me vês e não queres ver o que me obrigaste a criar
Sinto muito se te provoco
Faço-te voltar a rezar

Atado ao teu jogo
Longe do céu
Um capricho sincero
Está proibido, eu quero

Lamento a falta de luz mas já não me obrigo a brilhar
Segredos desertos daquele que sou
Silêncio na noite que me faz gritar

Agora que voltou a amanhecer
A luz me ajuda a ver
Que ainda não me deixaste ser
Agora que voltou a amanhecer
A luz me ajuda a ver
Que no inferno quero arder

Atado ao meu jogo
Agora sou o que quero
Sigo aqui prisioneiro
Mas já não te imploro

Preso na noite vejo a tua cara na escuridão
Juntos neste lugar
É hora de voltar a posar

Agora que voltou a amanhecer
A luz me ajuda a ver
Que ainda não me deixaste ser
Agora que voltou a amanhecer
A luz me ajuda a ver
Que no inferno quero arder

Atado ao jogo sempre disparo primeiro
A luz me ajuda a ver que sigo no inferno
E eu ѕó quero аrder

Я Хочу Гореть

Привязан к твоей игре
Я стреляю первым
Я питаю свое эго
Без ошибок, точно в цель

Если вы смотрите на меня и не хотите видеть то, что вы заставили меня создать
Прости, если я провоцирую тебя
Я заставляю тебя снова молиться

Привязан к твоей игре
Я далек от рая
Искренний каприз
Это запрещено, я хочу этого

Прости за недостаток света, но я больше не заставляю себя светить
Пустынные тайны того, что я есть
Тишина в ночи, которая заставляет меня кричать

Теперь, когда снова наступил рассвет
Свет помогает мне увидеть
Что ты еще не позволил мне быть
Теперь, когда снова наступил рассвет
Свет помогает мне увидеть
Что в аду я хочу гореть

Привязанный к своей игре
Теперь я тот, кто мне нужен
Я все еще здесь пленник
Но я больше не умоляю тебя

В ловушке ночи я вижу твое лицо в темноте
Вместе в этом месте
Пришло время снова позировать

Теперь, когда снова наступил рассвет
Свет помогает мне увидеть
Что ты еще не позволил мне быть
Теперь, когда снова наступил рассвет
Свет помогает мне увидеть
Что в аду я хочу гореть

Привязанный к игре, я всегда стреляю первым
Свет помогает мне увидеть, что я все еще в аду
И я просто хочу гореть

Jag vill brinna

Bunden till ditt spel
Det är jag som skjuter först
Matar din ego
Utan fel, med succé

Om du ser på mig och inte vill se vad du tvingat mig att skapa
Förlåt om jag stör dig
Jag får dig att be igen

Bunden till ditt spel
Långt från paradis
En ärlig nyck
Det är förbjudet, jag vill ha det

Förlåt för avsaknaden av ljus men jag vill inte tvinga mig till att glänsa
Mitt sanna jags ödelagda hemligheter
Tystnad i natten som får mig skrika

Nu när gryningen är tillbaks
Hjälper ljuset mig se
Att du fortfarande inte låtit mig vara
Nu när gryningen är tillbaks
Hjälper ljuset mig se
Att jag i helvetet vill brinna

Bunden till mitt spel
Nu är jag vad jag vill
Här som fånge
Men ber dig inte längre

Fast i natten ser jag ditt ansikte i mörkret
Tillsammans i den här platsen
Dags att posera igen

Nu när gryningen är tillbaks
Hjälper ljuset mig se
Att du fortfarande inte låtit mig vara
Nu när gryningen är tillbaks
Hjälper ljuset mig se
Att jag i helvetet vill brinna

Bunden till spelet skjuter jag alltid först
Ljuset hjälper mig ѕe att jag är i helvetet
Och jag vill bara brinnа

Artist/group (stage name)Agoney
ArtistAgoney Hernández Morales
TitleQuiero arder
Title (English)I want to burn
SongwritersAgoney Hernández Morales, Andrés Huélamo López, Marta Martínez López
LanguageSpanish

Eurovision News